Politikat tona

Politika e Mjedisit

EVITA SH.P.K është e pranishme në treg prej disa vitesh në sektorin e distribucionit të produkteve farmaceutike dhe materialeve mjekësore. EVITA SH.P.K ka vendosur arritjen e objektivave të mëposhtme:

• Respektimi i kërkesave ligjore të sektorit në të cilin kompania operon, normat mjedisore dhe të sigurisë, interesat legjitime të klientëve, furnitorëve, të konkurrencës së lirë, të institucioneve, të sigurisë, të mjedisit dhe të komunitetit.
• Përmirësimi i teknologjisë, duke ofruar shërbimet e reja, duke rritur kënaqësinë e klientëve dhe duke reduktuar impaktin mjedisor.
• Reduktimi i impaktit mjedisor që lidhet me aktivitetin e saj si dhe duke përmirësuar performancën mjedisore.
• Përcaktimi i objektivave dhe synimeve mjedisore, mbi të gjitha duke reduktuar konsumin e energjisë, ujit, letrës, burimeve natyrore, përveç prodhimit të mbetjeve duke favorizuar rikuperimin e tyre kur është e mundur.
• Identifikimi, vlerësimi dhe kontrolli i vazhdueshëm i risqeve.
• Sigurimi që dokumentacioni mirëmbahet, kuptohet dhe shpërndahet në mënyrën e duhur në të gjitha nivelet e kompanisë.
• Zvogëlimi sa më shumë të jetë e mundur e ndotjeve të ajrit dhe të ujit.
• Mbrojtja paraprake prej rreziqeve të mëdha dhe mbrojtja e natyrës dhe e biodiversitetit.
• Garantimi për klientët i fleksibilitetit, efikasitetit dhe afateve kohore për përgjigjet, efikasitetin e burimeve, shërbimeve ekonomike etj.

Kjo politike është shpërndarë tek të gjithë punonjësit, është e disponushme ndaj palëve të interesuara dhe mund të ndryshojë nëse është e nevojshme.

Politikat e Cilësisë

Politika e kompanisë është të mbajë sistem efektiv të menaxhimit dhe sigurimit të cilësisë në përputhje me ISO 9001:2015 dhe Praktikën e Mirë të Distribucionit (GDP). Kompania vazhdimisht përmirëson sistemin e implementuar duke ofruar shërbime dhe produkte me cilësi të lartë në një mjedis konkurrues.

Qëllimi i Kompanisë është:
• Të arrihet kënaqësia e Klientëve në aspektin e:
• Cilësisë së kërkuar të shërbimeve dhe produkteve,
• Koha e porosive ose ekzekutimi i saktë i tyre lidhur me kushtet e dorëzimit, dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktuale.
• Të përmirësojë nivelin e shërbimit të ofruar nëpërmjet komunikimit të vazhdueshëm me Furnitorët dhe ofrimin e të gjithë informacionit dhe suportit të nevojshëm ndaj klientëve.
• Të parandalojë ndotjen dhe të monitorojë vazhdimisht ndikimin e aktiviteteve tona në mjedis.

Ne angazhohemi vazhdimisht në arritjen e objektivave dhe qëllimeve tona përmes:
• Identifikimit të vazhdueshëm të nevojave të klientëve në fushat e mëposhtme:
− Cilësia e mallrave dhe shërbimeve,
− Menaxhimi i kërkesave të klientëve, frekuenca e dërgesave, stoku.
• Ndërmarrja e veprimeve për të ofruar dhe operuar sipas standardeve të GDP (Good Distribution Practice).
• Orientimi i punës i të gjitha departamenteve të Kompanisë për të identifikuar dhe përmbushur në mënyrë efektive nevojat e klientit, masat mjedisore, shëndetin në vendin e punës nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme të punonjësve tanë.
• Përmbushjen e kërkesave ligjore, rregulloreve dhe standardeve përgjatë gjithë veprimtarisë së kompanisë.
• Identifikimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm të rrezikut në vendin e punës dhe marrjen e të gjitha masave parandaluese dhe përmirësuese me qëllim përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e kënaqësisë së punonjësve.
• Identifikimin dhe vlerësimin e ndikimit të mundshëm të aktiviteteve tona në mjedis dhe ndërmarrjen e çfarëdo veprimi për të parandaluar ose reduktuar ndikimin negativ në mjedis.

Certifikata
Ne e vlerësojmë besimin e fituar dhe kënaqësinë e klientëve, prandaj ne ende gëzojmë cilësinë e shërbimeve tona. Kjo është konfirmuar nga Certifikata e Sistemit të Menaxhimit Cilësisë ISO 9001: 2015, i cili është mbajtur vazhdimisht që nga viti 2015.

Kodi i Etikes

Kjo përmbledhje e EVITA Sh.p.k. për politikat mbi Sjelljen në Biznes ("Kodi i Etikës") është një udhëzues për strukturën e pajtueshmërisë së kompanisë dhe standardet kryesore. Kodi i Etikës përmbledh një numër të procedurave dhe politikave të korporatave që qeverisin duke bërë biznes në mënyrë ligjore dhe etike. Të gjithë kolegët janë subjekt i ligjeve dhe rregulloreve të vendit në të cilin punojnë. Përveç kësaj, të gjithë kolegët janë përgjegjës për të kuptuar dhe ndjekur politikat dhe procedurat e EVITA Sh.p.k. që zbatohen për rolet dhe përgjegjësitë e tyre. EVITA Sh.p.k. gjithashtu mban shitësit dhe punonjësit e saj me standarde të larta. Pritet që ata të veprojnë në përputhje më të gjitha ligjet dhe politikat e EVITA Sh.p.k. që zbatohen për punën e tyre.
Për çdo paqartësi, pyetje apo për të raportuar në lidhje me Kodin e Etikës, Politikën e Cilësisë dhe Politikën e Mjedisit kontaktoni në [email protected] ose [email protected]. Ne do të verifikojmë edhe raportimet apo sinjalizimet anonime, si dhe nëse na kërkohet do të mbrojmë identitetin e raportuesit. Evita Sh.p.k i ruan të dhënat tuaja personale në përputhje me ligjet vendase dhe në përputhje me rregulloren e shoqërisë për ruajtjen e dokumenteve, për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, ose për të ngritur, për të ushtruar ose për t'u mbrojtur nga pretendimet ligjore. Kur të dhënat tuaja personale nuk janë më të nevojshme për këto qëllime, ato do të fshihen në mënyrë të sigurt.